Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.bestchargers.pl

1. WSTĘP

 1. Regulamin opisuje tryb oraz warunki sprzedaży produktów oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bestchargers.pl przez ESCO Paweł Jamrożek z siedzibą w Kielcach (25-663), ul. Olszewskiego 6.
 2. Niniejszy dokument pozostaje stale dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający ponadto dostęp do niego w przyszłości.
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego adresowane są do Klientów Indywidualnych oraz Klientów Biznesowych (przedsiębiorców).
 4. Opracowano następujący katalog definicji dla potrzeb należytego zrozumienia postanowień Regulaminu:
  • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz– udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
  • Klient  indywidualny – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] KC;
  • Klient biznesowy – Przedsiębiorca;
  • Kodeks Cywilny, KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi. W Koncie Klienta Sprzedawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym.
  • Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, a który przeznaczony jest do sprzedaży;
  • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] KC;
  • Przewoźnik – firma kurierska, firma pocztowa lub inny podmiot który świadczy usługę polegającą na dostarczeniu przedmiotu Zamówienia Klientowi;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  • Sklep internetowy – platforma internetowa umożliwiająca zakup produktów i usług, prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy pod adresem www.bestchargers.pl.
  • Sprzedawca – ESCO Paweł Jamrożek z siedzibą w Kielcach (25-663), przy ul. Olszewskiego 6, podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP PL657 263 47 72 REGION 364569927
  • Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu KC;
  • Usługa dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta niezależnie od dostawy Produktu lub w związku z dostawą Produktu (np. instalacja) opisana w Sklepie internetowym, świadczona za dodatkową opłatą.
  • Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, w tym klient indywidualny oraz biznesowy) będący użytkownikiem sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
  • Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym
 5. Umowy zawierane w ramach Sklepu internetowego są w języku polskim, mają zastosowanie prawa funkcjonującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 8. Sprzedawca wystawia w Sklepie internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub w Formularzu Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia oraz jego opłacenia.
 9. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, nazwę firmy [w przypadku Przedsiębiorców], adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
 11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika a zwłaszcza Klienta indywidualnego i Klienta biznesowego.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań:
  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 52 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 52 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 44 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10.
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  • program do prawidłowego odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami ogólnie przyjętymi w sieci Internet.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej;
  • niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Sprzedawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Sprzedawcy lub ich właściciela.
 1. Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego na podstawie postanowień Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez Formularz zamówienia.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  • podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  • naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  • działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieopłacanie Produktów.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z szeregu bezpłatnych Usług elektronicznych. Są nimi przede wszystkim: Konta, Formularza zamówienia, Newslettera oraz formularza kontaktowego. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta dodatkowe usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.
 3. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.
 4. Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.
 5. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera.

4. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie dostępne w Sklepie internetowym Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.
 2. Ceny prezentowanych w Sklepie internetowym Produktów mogą być prezentowane jako ceny brutto lub ceny netto – rodzaj ceny jest opisany w ramach opisu Produktu w Sklepie internetowym. Jeśli brak jest konkretnej informacji, Cena Produktu jest traktowana jako cena brutto.
 3. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy lub ceny Usług Dodatkowych, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 4. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty, jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie internetowym. W przypadku Produktów objętych gwarancją szczegółowa informacja o jej istnieniu oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została wskazana na stronach Sklepu internetowego, w tym w opisie Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej treść umowy sprzedaży. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia pod warunkiem jego opłacenia.
 9. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 KC.

5. PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze (Visa* Visa Electron* Mastercard* MasterCard Electronic* Maestro), przelew tradycyjny lub przelew z wykorzystaniem bankowości on-line.
 3. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się za pomocą kanałów elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem internetowym.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – za dzień otrzymania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 24 godziny. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie we wskazanym terminie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie może zostać przez Sprzedawcę anulowane.
 7. Klient może anulować Zamówienie przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta.

6. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z dostępnymi możliwościami dostawy dostępnymi w trakcie składania Zamówienia.
 2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość wyboru dostarczenia Produktów etapami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Sprzedawca oferuje dostarczenie Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
 6. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty.

7. PRZEDSIĘBIORCY

 1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. W stosunku do umowy sprzedaży Produktów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania.
 4. Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych w art. 556 – 576 KC zostaje wyłączona.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych m.in. przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

8. REKLAMACJA PRODUKTÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH  PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady Produktów lub Usług dodatkowych na zasadach określonych w art. 556 – 576 KC.
 2. Dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  • listownie, na adres: ESCO Paweł Jamrożek, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bestchargers.pl
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: 507 295 647
  • wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.
 7. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Produktu, Sprzedawca zaleca by reklamowane Produkty przesyłać na adres: ESCO Paweł Jamrożek, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

9. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych – od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia Usług dodatkowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  4. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 7. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może:
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  • złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

11. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca informuje, że w Sklepie internetowym wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka Prywatności dostępna na stronach Sklepu internetowego.
 2. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.
 3. W ramach funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawca może udostępniać komunikację za pośrednictwem komunikatorów opartych o łączność internetową lub telefoniczną w systemie GSM, w tym realizowaną przez automaty. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem komunikatorów są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień.
 4. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na rejestrowanie i archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatorów powinien przerwać korzystanie z nich.
 5. Pozostałe kwestie dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu w sekcji RODO.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma możliwość prowadzenia testów celem wprowadzenia nowych funkcjonalności lub aktualizacji rozwiązań technicznych Sklepu internetowego. Jeśliby te mogły wpływać na prawa i obowiązki Klientów, informacje o testach będą umieszczane w Sklepie internetowym.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem własnego Konta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
  1. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz
  2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.
 7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5 zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym KC oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik numer 1

Formularz odstąpienia od umowy

………………………………….
[Miejscowość, data]
………………………………….
[Imię i nazwisko Konsumenta]
………………………………………………………………………………………………………
[Adres konsumenta]


ESCO Paweł Jamrożek
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja, niżej podpisany, ……………………………………………………………… [imię i nazwisko Konsumenta] zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży ……………………… [nazwa towaru] zawartej w dniu ………… [data zawarcia umowy].

……………………………………
[podpis Konsumenta]